หน้า: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 ... 46
 
ผู้เขียน หัวข้อ: ก็อปอะไรกันอยู่  (อ่าน 114830 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 ขาจร กำลังดูหัวข้อนี้
Plants vs. Zombies

ชวนเืพื่อนเล่นอยู่  กร๊าก
บันทึกการเข้า

รับงานถ่ายภาพ
www.rpash.com
จะแก้ไฟล์รายงาน โคตรยาว  (เหงื่อแตกพลั่ก)

โค้ด:
<?
include("../includes/configutf8.inc.php");
//error_reporting(E_ALL);
?>
<style type="text/css">
<!--
.style6 {color: #FF0000}
-->
</style>
<head>
<script type="text/javascript" src="javascripts/prototype.js"></script>
<script type="text/javascript" src="javascripts/effects.js"></script>
<script type="text/javascript" src="javascripts/controls.js"></script>
<style>
#search, ul { padding: 3px; width: 150px; border: 1px solid #999; font-family: verdana; arial, sans-serif; font-size: 12px;}
ul { list-style-type: none; font-family: verdana; arial, sans-serif; font-size: 12px;  margin: 5px 0 0 0}
li { margin: 0 0 5px 0; cursor: default; color: red;}
li:hover { background: #ffc; }
</style>

<script language=JavaScript>
/**
This is a JavaScript library that will allow you to easily add some basic DHTML
drop-down datepicker functionality to your Notes forms. This script is not as
full-featured as others you may find on the Internet, but it's free, it's easy to
understand, and it's easy to change.

You'll also want to include a stylesheet that makes the datepicker elements
look nice. An example one can be found in the database that this script was
originally released with, at:

http://www.nsftools.com/tips/NotesTips.htm#datepicker

I've tested this lightly with Internet Explorer 6 and Mozilla Firefox. I have no idea
how compatible it is with other browsers.

version 1.5
December 4, 2005
Julian Robichaux -- http://www.nsftools.com

HISTORY
--  version 1.0 (Sept. 4, 2004):
Initial release.

--  version 1.1 (Sept. 5, 2004):
Added capability to define the date format to be used, either globally (using the
defaultDateSeparator and defaultDateFormat variables) or when the displayDatePicker
function is called.

--  version 1.2 (Sept. 7, 2004):
Fixed problem where datepicker x-y coordinates weren't right inside of a table.
Fixed problem where datepicker wouldn't display over selection lists on a page.
Added a call to the datePickerClosed function (if one exists) after the datepicker
is closed, to allow the developer to add their own custom validation after a date
has been chosen. For this to work, you must have a function called datePickerClosed
somewhere on the page, that accepts a field object as a parameter. See the
example in the comments of the updateDateField function for more details.

--  version 1.3 (Sept. 9, 2004)
Fixed problem where adding the <div> and <iFrame> used for displaying the datepicker
was causing problems on IE 6 with global variables that had handles to objects on
the page (I fixed the problem by adding the elements using document.createElement()
and document.body.appendChild() instead of document.body.innerHTML  = ...).

--  version 1.4 (Dec. 20, 2004)
Added "targetDateField.focus();" to the updateDateField function (as suggested
by Alan Lepofsky) to avoid a situation where the cursor focus is at the top of the
form after a date has been picked. Added "padding: 0px;" to the dpButton CSS
style, to keep the table from being so wide when displayed in Firefox.

-- version 1.5 (Dec 4, 2005)
Added display=none when datepicker is hidden, to fix problem where cursor is
not visible on input fields that are beneath the date picker. Added additional null
date handling for date errors in Safari when the date is empty. Added additional
error handling for iFrame creation, to avoid reported errors in Opera. Added
onMouseOver event for day cells, to allow color changes when the mouse hovers
over a cell (to make it easier to determine what cell you're over). Added comments
in the style sheet, to make it more clear what the different style elements are for.
*/

var datePickerDivID = "datepicker";
var iFrameDivID = "datepickeriframe";

var dayArrayShort = new Array('Su', 'Mo', 'Tu', 'We', 'Th', 'Fr', 'Sa');
var dayArrayMed = new Array('Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat');
var dayArrayLong = new Array('Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday');
var monthArrayShort = new Array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec');
var monthArrayMed = new Array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'June', 'July', 'Aug', 'Sept', 'Oct', 'Nov', 'Dec');
var monthArrayLong = new Array('January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December');
 
// these variables define the date formatting we're expecting and outputting.
// If you want to use a different format by default, change the defaultDateSeparator
// and defaultDateFormat variables either here or on your HTML page.
var defaultDateSeparator = "-";        // common values would be "/" or "."
var defaultDateFormat = "ymd"    // valid values are "mdy", "dmy", and "ymd"
var dateSeparator = defaultDateSeparator;
var dateFormat = defaultDateFormat;

/**
This is the main function you'll call from the onClick event of a button.
Normally, you'll have something like this on your HTML page:

Start Date: <input name="StartDate">
<input type=button value="select" onclick="displayDatePicker('StartDate');">

That will cause the datepicker to be displayed beneath the StartDate field and
any date that is chosen will update the value of that field. If you'd rather have the
datepicker display beneath the button that was clicked, you can code the button
like this:

<input type=button value="select" onclick="displayDatePicker('StartDate', this);">

So, pretty much, the first argument (dateFieldName) is a string representing the
name of the field that will be modified if the user picks a date, and the second
argument (displayBelowThisObject) is optional and represents an actual node
on the HTML document that the datepicker should be displayed below.

In version 1.1 of this code, the dtFormat and dtSep variables were added, allowing
you to use a specific date format or date separator for a given call to this function.
Normally, you'll just want to set these defaults globally with the defaultDateSeparator
and defaultDateFormat variables, but it doesn't hurt anything to add them as optional
parameters here. An example of use is:

<input type=button value="select" onclick="displayDatePicker('StartDate', false, 'dmy', '.');">

This would display the datepicker beneath the StartDate field (because the
displayBelowThisObject parameter was false), and update the StartDate field with
the chosen value of the datepicker using a date format of dd.mm.yyyy
*/
function displayDatePicker(dateFieldName, displayBelowThisObject, dtFormat, dtSep)
{
  var targetDateField = document.getElementsByName (dateFieldName).item(0);
 
  // if we weren't told what node to display the datepicker beneath, just display it
  // beneath the date field we're updating
  if (!displayBelowThisObject)
    displayBelowThisObject = targetDateField;
 
  // if a date separator character was given, update the dateSeparator variable
  if (dtSep)
    dateSeparator = dtSep;
  else
    dateSeparator = defaultDateSeparator;
 
  // if a date format was given, update the dateFormat variable
  if (dtFormat)
    dateFormat = dtFormat;
  else
    dateFormat = defaultDateFormat;
 
  var x = displayBelowThisObject.offsetLeft;
  var y = displayBelowThisObject.offsetTop   displayBelowThisObject.offsetHeight ;
 
  // deal with elements inside tables and such
  var parent = displayBelowThisObject;
  while (parent.offsetParent) {
    parent = parent.offsetParent;
    x  = parent.offsetLeft;
    y  = parent.offsetTop ;
  }
 
  drawDatePicker(targetDateField, x, y);
}


/**
Draw the datepicker object (which is just a table with calendar elements) at the
specified x and y coordinates, using the targetDateField object as the input tag
that will ultimately be populated with a date.

This function will normally be called by the displayDatePicker function.
*/
function drawDatePicker(targetDateField, x, y)
{
  var dt = getFieldDate(targetDateField.value );
 
  // the datepicker table will be drawn inside of a <div> with an ID defined by the
  // global datePickerDivID variable. If such a div doesn't yet exist on the HTML
  // document we're working with, add one.
  if (!document.getElementById(datePickerDivID)) {
    // don't use innerHTML to update the body, because it can cause global variables
    // that are currently pointing to objects on the page to have bad references
    //document.body.innerHTML  = "<div id='"   datePickerDivID   "' class='dpDiv'></div>";
    var newNode = document.createElement("div");
    newNode.setAttribute("id", datePickerDivID);
    newNode.setAttribute("class", "dpDiv");
    newNode.setAttribute("style", "visibility: hidden;");
    document.body.appendChild(newNode);
  }
 
  // move the datepicker div to the proper x,y coordinate and toggle the visiblity
  var pickerDiv = document.getElementById(datePickerDivID);
  pickerDiv.style.position = "absolute";
  pickerDiv.style.left = x   "px";
  pickerDiv.style.top = y   "px";
  pickerDiv.style.visibility = (pickerDiv.style.visibility == "visible" ? "hidden" : "visible");
  pickerDiv.style.display = (pickerDiv.style.display == "block" ? "none" : "block");
  pickerDiv.style.zIndex = 10000;
 
  // draw the datepicker table
  refreshDatePicker(targetDateField.name, dt.getFullYear(), dt.getMonth(), dt.getDate());
}


/**
This is the function that actually draws the datepicker calendar.
*/
function refreshDatePicker(dateFieldName, year, month, day)
{
  // if no arguments are passed, use today's date; otherwise, month and year
  // are required (if a day is passed, it will be highlighted later)
  var thisDay = new Date();
 
  if ((month >= 0) && (year > 0)) {
    thisDay = new Date(year, month, 1);
  } else {
    day = thisDay.getDate();
    thisDay.setDate(1);
  }
 
  // the calendar will be drawn as a table
  // you can customize the table elements with a global CSS style sheet,
  // or by hardcoding style and formatting elements below
  var crlf = "rn";
  var TABLE = "<table cols=7 class='dpTable'>"   crlf;
  var xTABLE = "</table>"   crlf;
  var TR = "<tr class='dpTR'>";
  var TR_title = "<tr class='dpTitleTR'>";
  var TR_days = "<tr class='dpDayTR'>";
  var TR_todaybutton = "<tr class='dpTodayButtonTR'>";
  var xTR = "</tr>"   crlf;
  var TD = "<td class='dpTD' onMouseOut='this.className="dpTD";' onMouseOver=' this.className="dpTDHover";' ";    // leave this tag open, because we'll be adding an onClick event
  var TD_title = "<td colspan=5 class='dpTitleTD'>";
  var TD_buttons = "<td class='dpButtonTD'>";
  var TD_todaybutton = "<td colspan=7 class='dpTodayButtonTD'>";
  var TD_days = "<td class='dpDayTD'>";
  var TD_selected = "<td class='dpDayHighlightTD' onMouseOut='this.className="dpDayHighlightTD";' onMouseOver='this.className="dpTDHover";' ";    // leave this tag open, because we'll be adding an onClick event
  var xTD = "</td>"   crlf;
  var DIV_title = "<div class='dpTitleText'>";
  var DIV_selected = "<div class='dpDayHighlight'>";
  var xDIV = "</div>";
 
  // start generating the code for the calendar table
  var html = TABLE;
 
  // this is the title bar, which displays the month and the buttons to
  // go back to a previous month or forward to the next month
  html  = TR_title;
  html  = TD_buttons   getButtonCode(dateFieldName, thisDay, -1, "&lt;")   xTD;
  html  = TD_title   DIV_title   monthArrayLong[ thisDay.getMonth()]   " "   thisDay.getFullYear()   xDIV   xTD;
  html  = TD_buttons   getButtonCode(dateFieldName, thisDay, 1, "&gt;")   xTD;
  html  = xTR;
 
  // this is the row that indicates which day of the week we're on
  html  = TR_days;
  for(i = 0; i < dayArrayShort.length; i  )
    html  = TD_days   dayArrayShort[i]   xTD;
  html  = xTR;
 
  // now we'll start populating the table with days of the month
  html  = TR;
 
  // first, the leading blanks
  for (i = 0; i < thisDay.getDay(); i  )
    html  = TD   "&nbsp;"   xTD;
 
  // now, the days of the month
  do {
    dayNum = thisDay.getDate();
    TD_onclick = " onclick="updateDateField('"   dateFieldName   "', '"   getDateString(thisDay)   "');">";
   
    if (dayNum == day)
      html  = TD_selected   TD_onclick   DIV_selected   dayNum   xDIV   xTD;
    else
      html  = TD   TD_onclick   dayNum   xTD;
   
    // if this is a Saturday, start a new row
    if (thisDay.getDay() == 6)
      html  = xTR   TR;
   
    // increment the day
    thisDay.setDate(thisDay.getDate()   1);
  } while (thisDay.getDate() > 1)
 
  // fill in any trailing blanks
  if (thisDay.getDay() > 0) {
    for (i = 6; i > thisDay.getDay(); i--)
      html  = TD   "&nbsp;"   xTD;
  }
  html  = xTR;
 
  // add a button to allow the user to easily return to today, or close the calendar
  var today = new Date();
  var todayString = "Today is "   dayArrayMed[today.getDay()]   ", "   monthArrayMed[ today.getMonth()]   " "   today.getDate();
  html  = TR_todaybutton   TD_todaybutton;
  html  = "<button class='dpTodayButton' onClick='refreshDatePicker(""   dateFieldName   "");'>this month</button> ";
  html  = "<button class='dpTodayButton' onClick='updateDateField(""   dateFieldName   "");'>close</button>";
  html  = xTD   xTR;
 
  // and finally, close the table
  html  = xTABLE;
 
  document.getElementById(datePickerDivID).innerHTML = html;
  // add an "iFrame shim" to allow the datepicker to display above selection lists
  adjustiFrame();
}


/**
Convenience function for writing the code for the buttons that bring us back or forward
a month.
*/
function getButtonCode(dateFieldName, dateVal, adjust, label)
{
  var newMonth = (dateVal.getMonth ()   adjust) % 12;
  var newYear = dateVal.getFullYear()   parseInt((dateVal.getMonth()   adjust) / 12);
  if (newMonth < 0) {
    newMonth  = 12;
    newYear  = -1;
  }
 
  return "<button class='dpButton' onClick='refreshDatePicker(""   dateFieldName   "", "   newYear   ", "   newMonth   ");'>"   label   "</button>";
}


/**
Convert a JavaScript Date object to a string, based on the dateFormat and dateSeparator
variables at the beginning of this script library.
*/
function getDateString(dateVal)
{
  var dayString = "00"   dateVal.getDate();
  var monthString = "00"   (dateVal.getMonth() 1);
  dayString = dayString.substring(dayString.length - 2);
  monthString = monthString.substring(monthString.length - 2);
 
  switch (dateFormat) {
    case "dmy" :
      return dayString   dateSeparator   monthString   dateSeparator   dateVal.getFullYear();
    case "ymd" :
      return dateVal.getFullYear()   dateSeparator   monthString   dateSeparator   dayString;
    case "mdy" :
    default :
      return monthString   dateSeparator   dayString   dateSeparator   dateVal.getFullYear();
  }
}


/**
Convert a string to a JavaScript Date object.
*/
function getFieldDate(dateString)
{
  var dateVal;
  var dArray;
  var d, m, y;
 
  try {
    dArray = splitDateString(dateString);
    if (dArray) {
      switch (dateFormat) {
        case "dmy" :
          d = parseInt(dArray[0], 10);
          m = parseInt(dArray[1], 10) - 1;
          y = parseInt(dArray[2], 10);
          break;
        case "ymd" :
          d = parseInt(dArray[2], 10);
          m = parseInt(dArray[1], 10) - 1;
          y = parseInt(dArray[0], 10);
          break;
        case "mdy" :
        default :
          d = parseInt(dArray[1], 10);
          m = parseInt(dArray[0], 10) - 1;
          y = parseInt(dArray[2], 10);
          break;
      }
      dateVal = new Date(y, m, d);
    } else if (dateString) {
      dateVal = new Date(dateString);
    } else {
      dateVal = new Date();
    }
  } catch(e) {
    dateVal = new Date();
  }
 
  return dateVal;
}


/**
Try to split a date string into an array of elements, using common date separators.
If the date is split, an array is returned; otherwise, we just return false.
*/
function splitDateString(dateString)
{
  var dArray;
  if (dateString.indexOf("/") >= 0)
    dArray = dateString.split("/");
  else if (dateString.indexOf(".") >= 0)
    dArray = dateString.split(".");
  else if (dateString.indexOf("-") >= 0)
    dArray = dateString.split("-");
  else if (dateString.indexOf("") >= 0)
    dArray = dateString.split("");
  else
    dArray = false;
 
  return dArray;
}

/**
Update the field with the given dateFieldName with the dateString that has been passed,
and hide the datepicker. If no dateString is passed, just close the datepicker without
changing the field value.

Also, if the page developer has defined a function called datePickerClosed anywhere on
the page or in an imported library, we will attempt to run that function with the updated
field as a parameter. This can be used for such things as date validation, setting default
values for related fields, etc. For example, you might have a function like this to validate
a start date field:

function datePickerClosed(dateField)
{
  var dateObj = getFieldDate(dateField.value);
  var today = new Date();
  today = new Date(today.getFullYear(), today.getMonth(), today.getDate());
 
  if (dateField.name == "StartDate") {
    if (dateObj < today) {
      // if the date is before today, alert the user and display the datepicker again
      alert("Please enter a date that is today or later");
      dateField.value = "";
      document.getElementById(datePickerDivID).style.visibility = "visible";
      adjustiFrame();
    } else {
      // if the date is okay, set the EndDate field to 7 days after the StartDate
      dateObj.setTime(dateObj.getTime()   (7 * 24 * 60 * 60 * 1000));
      var endDateField = document.getElementsByName ("EndDate").item(0);
      endDateField.value = getDateString(dateObj);
    }
  }
}

*/
function updateDateField(dateFieldName, dateString)
{
  var targetDateField = document.getElementsByName (dateFieldName).item(0);
  if (dateString)
    targetDateField.value = dateString;
 
  var pickerDiv = document.getElementById(datePickerDivID);
  pickerDiv.style.visibility = "hidden";
  pickerDiv.style.display = "none";
 
  adjustiFrame();
  targetDateField.focus();
 
  // after the datepicker has closed, optionally run a user-defined function called
  // datePickerClosed, passing the field that was just updated as a parameter
  // (note that this will only run if the user actually selected a date from the datepicker)
  if ((dateString) && (typeof(datePickerClosed) == "function"))
    datePickerClosed(targetDateField);
}


/**
Use an "iFrame shim" to deal with problems where the datepicker shows up behind
selection list elements, if they're below the datepicker. The problem and solution are
described at:

http://dotnetjunkies.com/WebLog/jking/archive/2003/07/21/488.aspx
http://dotnetjunkies.com/WebLog/jking/archive/2003/10/30/2975.aspx
*/
function adjustiFrame(pickerDiv, iFrameDiv)
{
  // we know that Opera doesn't like something about this, so if we
  // think we're using Opera, don't even try
  var is_opera = (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("opera") != -1);
  if (is_opera)
    return;
 
  // put a try/catch block around the whole thing, just in case
  try {
    if (!document.getElementById(iFrameDivID)) {
      // don't use innerHTML to update the body, because it can cause global variables
      // that are currently pointing to objects on the page to have bad references
      //document.body.innerHTML  = "<iframe id='"   iFrameDivID   "' src='javascript:false;' scrolling='no' frameborder='0'>";
      var newNode = document.createElement("iFrame");
      newNode.setAttribute("id", iFrameDivID);
      newNode.setAttribute("src", "javascript:false;");
      newNode.setAttribute("scrolling", "no");
      newNode.setAttribute ("frameborder", "0");
      document.body.appendChild(newNode);
    }
   
    if (!pickerDiv)
      pickerDiv = document.getElementById(datePickerDivID);
    if (!iFrameDiv)
      iFrameDiv = document.getElementById(iFrameDivID);
   
    try {
      iFrameDiv.style.position = "absolute";
      iFrameDiv.style.width = pickerDiv.offsetWidth;
      iFrameDiv.style.height = pickerDiv.offsetHeight ;
      iFrameDiv.style.top = pickerDiv.style.top;
      iFrameDiv.style.left = pickerDiv.style.left;
      iFrameDiv.style.zIndex = pickerDiv.style.zIndex - 1;
      iFrameDiv.style.visibility = pickerDiv.style.visibility ;
      iFrameDiv.style.display = pickerDiv.style.display;
    } catch(e) {
    }
 
  } catch (ee) {
  }
 
}


</script>

<style>
body {
font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: .8em;
}

/* the div that holds the date picker calendar */
.dpDiv {
}


/* the table (within the div) that holds the date picker calendar */
.dpTable {
font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
text-align: center;
color: #505050;
background-color: #ece9d8;
border: 1px solid #AAAAAA;
}


/* a table row that holds date numbers (either blank or 1-31) */
.dpTR {
}


/* the top table row that holds the month, year, and forward/backward buttons */
.dpTitleTR {
}


/* the second table row, that holds the names of days of the week (Mo, Tu, We, etc.) */
.dpDayTR {
}


/* the bottom table row, that has the "This Month" and "Close" buttons */
.dpTodayButtonTR {
}


/* a table cell that holds a date number (either blank or 1-31) */
.dpTD {
border: 1px solid #ece9d8;
}


/* a table cell that holds a highlighted day (usually either today's date or the current date field value) */
.dpDayHighlightTD {
background-color: #CCCCCC;
border: 1px solid #AAAAAA;
}


/* the date number table cell that the mouse pointer is currently over (you can use contrasting colors to make it apparent which cell is being hovered over) */
.dpTDHover {
background-color: #aca998;
border: 1px solid #888888;
cursor: pointer;
color: red;
}


/* the table cell that holds the name of the month and the year */
.dpTitleTD {
}


/* a table cell that holds one of the forward/backward buttons */
.dpButtonTD {
}


/* the table cell that holds the "This Month" or "Close" button at the bottom */
.dpTodayButtonTD {
}


/* a table cell that holds the names of days of the week (Mo, Tu, We, etc.) */
.dpDayTD {
background-color: #CCCCCC;
border: 1px solid #AAAAAA;
color: white;
}


/* additional style information for the text that indicates the month and year */
.dpTitleText {
font-size: 12px;
color: gray;
font-weight: bold;
}


/* additional style information for the cell that holds a highlighted day (usually either today's date or the current date field value) */
.dpDayHighlight {
color: 4060ff;
font-weight: bold;
}


/* the forward/backward buttons at the top */
.dpButton {
font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10px;
color: gray;
background: #d8e8ff;
font-weight: bold;
padding: 0px;
}


/* the "This Month" and "Close" buttons at the bottom */
.dpTodayButton {
font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 10px;
color: gray;
background: #d8e8ff;
font-weight: bold;
}
</style>
</head>

<strong>รายการที่ยิง Serial No. แล้วมีการรับสินค้าเข้า</strong><br>
<br>
ค้นหาจาก<br />
<span class="style6">วันเดือนปีที่ขายได้</span><br>
<form action="list3.php" method="get">
ตั้งแต่ <input type=text name="ADate" value="<? echo $ADate;?>">
<input type=button value="เลือกปี-เดือน-วัน" onClick="displayDatePicker('ADate');">&nbsp;
ถึง <input type=text name="BDate" value="<? echo $BDate;?>">
<input type=button value="เลือกปี-เดือน-วัน" onClick="displayDatePicker('BDate');"><br>
<div><span class="style6">รุ่นสินค้า :</span>
  <input type="text" id="search1" name="search1" /></div>
<div id="hint"></div>
<script type="text/javascript">
new Ajax.Autocompleter("search1","hint","server1.php");
</script>
<div><span class="style6">ชื่อ PC :</span>
  <input type="text" id="search2" name="search2" /></div>
<div id="hint"></div>
<script type="text/javascript">
new Ajax.Autocompleter("search2","hint","server2.php");
</script><input type="submit" value="ค้นหา">
</form>
<?
if($ADate!='' and $BDate!=''){
//$sql1="select * from "commission"."comlist" where "comdate" between '$ADate' and '$BDate'";
$sql1="select count(*) from commission.comlist cl, return.receivebookno rbn where (cl.comdate between '$ADate' and '$BDate') and (cl.serialno=rbn.serialno1 or cl.serialno=rbn.serialno2 or cl.serialno=rbn.serialno3 or cl.serialno=rbn.serialno4 or cl.serialno=rbn.serialno5 or cl.serialno=rbn.serialno6)";
}elseif($ADate!='' and $BDate==''){
//$sql1="select * from "commission"."comlist" where "comdate"='$ADate'";
$sql1="select count(*) from commission.comlist cl, return.receivebookno rbn where cl.comdate = '$ADate' and (cl.serialno=rbn.serialno1 or cl.serialno=rbn.serialno2 or cl.serialno=rbn.serialno3 or cl.serialno=rbn.serialno4 or cl.serialno=rbn.serialno5 or cl.serialno=rbn.serialno6)";
}elseif($ADate=='' and $BDate!=''){
//$sql1="select * from "commission"."comlist" order by "comdate" desc";
$sql1="select count(*) from commission.comlist cl, return.receivebookno rbn where cl.comdate = '$BDate' and (cl.serialno=rbn.serialno1 or cl.serialno=rbn.serialno2 or cl.serialno=rbn.serialno3 or cl.serialno=rbn.serialno4 or cl.serialno=rbn.serialno5 or cl.serialno=rbn.serialno6)";
}
echo $sql1;
$sqll1=iconv("UTF-8","TIS-620",$sql1);
$query1=$db->GetAll($sqll1);
$a1=0;
foreach($query1 as $rs1){
echo $rs1[0];
}
?>
<br><br>
<table border=1 cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td class="BB14">ชื่อร้าน Dealer</td>
<td class="BB14">ชื่อ PC</td>
<td class="BB14">ปีเดือนวันที่ขายได้</td>
<td class="BB14">รุ่นที่ขายได้</td>
<td class="BB14">เลขที่บิล</td>
<td class="BB14">หมายเลขบัตรรับประกัน</td>
<td class="BB14">หมายเลข Serial No. ที่เก็บ</td>
<td class="BB14">มีการรับคืนสินค้าหรือไม่</td>
</tr>
</table>
<?
/*$cuscode=iconv("TIS-620","UTF-8",$rs1["CustomerCode"]);
$comdate=iconv("TIS-620","UTF-8",$rs1["comdate"]);
$productcode=iconv("TIS-620","UTF-8",$rs1["ProductCode"]);
$pcid=iconv("TIS-620","UTF-8",$rs1["pcid"]);
$refno=iconv("TIS-620","UTF-8",$rs1["ReferenceNo"]);
$sn=iconv("TIS-620","UTF-8",$rs1["serialno"]);*/
//$sql5="select count(*) from "return"."receivebookno" where "referenceno"='$refno' and ("serialno1"='$sn' or "serialno2"='$sn' or "serialno3"='$sn' or "serialno4"='$sn' or "serialno5"='$sn' or "serialno6"='$sn')";
/*
echo $sql5;
$sqll5=iconv("UTF-8","TIS-620",$sql5);
$query5=$db->GetAll($sqll5);
foreach($query5 as $rs5){
//echo $rs5[0];
if($rs5[0]!=0){
$a1  ;
*/
//echo $a1;
?>
<!--tr onMouseOver="bgcolor='#FF9933'" onmouseout="bgcolor='#ffffff'">
<td class="SS12">
<?
$sql2="select * from "Customer" where "CustomerCode"='$cuscode'";
$sqll2=iconv("UTF-8","TIS-620",$sql2);
$query2=$db->GetAll($sqll2);
foreach($query2 as $rs2){
echo iconv("TIS-620","UTF-8",$rs2["Name1"])."&nbsp;(".iconv("TIS-620","UTF-8",$rs2["Name2"]).")";
}
?> </td>
<td class="SS12">
<?
$sql3="select * from "commission"."pc" where "pcid"='$pcid'";
$sqll3=iconv("UTF-8","TIS-620",$sql3);
$query3=$db->GetAll($sqll3);
foreach($query3 as $rs3){
echo iconv("TIS-620","UTF-8",$rs3["pcname"]);
}
?> </td>
<td class="SS12"><? echo $comdate;?></td>
<td class="SS12">
<?
$sql4="select * from "Product" where "ProductCode"='$productcode'";
$sqll4=iconv("UTF-8","TIS-620",$sql4);
$query4=$db->GetAll($sqll4);
foreach($query4 as $rs4){
echo iconv("TIS-620","UTF-8",$rs4["Name"]);
}
?> </td>
<td class="SS12">
<?
echo iconv("TIS-620","UTF-8",$rs1["ReferenceNo"]);
?>
</td>
<td class="SS12"><? echo iconv("TIS-620","UTF-8",$rs1["WarrantyNo"]);?></td>
<td class="SS12">
<?
echo iconv("TIS-620","UTF-8",$rs1["serialno"]);
?>
</td>
<td class="SS12">
<?
echo "<font color=red>มีการรับคืนสินค้า&nbsp;";
$sql6="select * from "return"."receivebookno" where "referenceno"='$refno' and ("serialno1"='$sn' or "serialno2"='$sn' or "serialno3"='$sn' or "serialno4"='$sn' or "serialno5"='$sn' or "serialno6"='$sn')";
$sqll6=iconv("UTF-8","TIS-620",$sql6);
$query6=$db->GetAll($sqll6);
foreach($query6 as $rs6){
$rbid=iconv("TIS-620","UTF-8",$rs6["receivebookid"]);
echo "(ใบรับคืนเลขที่ ".$rbid." / วันที่รับคืน&nbsp;";
$sql7="select * from "return"."receivebook" where "receivebookid"='$rbid'";
$sqll7=iconv("UTF-8","TIS-620",$sql7);
$query7=$db->GetAll($sqll7);
foreach($query7 as $rs7){
echo iconv("TIS-620","UTF-8",$rs7["receivebookdate"])."</font>";
}
}
?>
</td>
</tr-->
<?/*
}
}
}*/
?>
<!--/table-->

<strong><br />
รวม <?// echo $a1;?> ชิ้น</strong>
บันทึกการเข้า
Full Trap« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พ.ค. 2009, 14:35 น. โดย ถลอก » บันทึกการเข้า

กาก
Tamayama Tetsujiเมื่อกี้ไปติดหนึบอยู่ในกระทู้หนุ่มแว่น ห้องซากุระของพันทิป
ยังลุ้นอยู่ว่า ctrl v มาแล้วจะเป็นชื่อใคร  กร๊าก เซฟรูปเยอะมาก
บันทึกการเข้า
Chi's Sweet Home Episode 1.

ส่ง Chi's sweet home ให้จร๋อย.มันดูนี่เอง
บันทึกการเข้า

ห๊ะ! อะไรนะ!!!
ฟังญี่ปุ่น  อ่านอังกฤษ
แล้วยังต้องมานั่งแปลอังกฤษเป็นไทยอีก  มึนตึ้บ
บันทึกการเข้า

สารหล่อลื่นกับถุงยางอนามัย
ที่มา : สุภาวรรณ จงธรรมวัฒน์  กองพิษวิทยา    จากหนังสือ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ
ตอนที่ 11, กลุ่มงานพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2539

    ถุงยางอนามัยมีประโยชน์ใช้คุมกำเนิดเพื่อการวางแผนครอบครัว และใช้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์ 
มาตรฐานถุงยางอนามัยกำหนดให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2535) และ มอก.625-2534 ทั้งสองมาตรฐาน
กำหนดคุณสมบัติทางกายภาพทั่ว ๆ ไปของถุงยางอนามัยเกี่ยวกับขนาด มิติ ความคงทน การรั่วซึม ความทนความดันและปริมาตร
ขณะแตกความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด  การบรรจุซองและฉลาก  แต่มาตรฐานทั้งสองไม่ได้กำหนดปริมาณสารหล่อลื่น (lubricant)
ที่ใช้เติมในถุงยางอนามัย
    คุณสมบัติของสารหล่อลื่นใช้ทางวัตถุสิ่งของเพื่อช่วยให้ลื่น ไม่ฝืด สะดวกในการใช้  เช่น การทาน้ำมันจักรเพื่อให้จักรทำงานได้คล่อง
เช่นเดียวกับการใช้ถุงยางอนามัยที่ผู้ใช้ย่อมต้องการให้มีคุณภาพและมีการหล่อลื่นที่เพียงพอ  การผลิตถุงยางอนามัยในขั้นตอนสุดท้าย
ก่อนบรรจุซองจะมีการเติมสารหล่อลื่น ๆ ที่นิยมใช้คือซิลิโคนออยล์ (silicone oil) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
กำหนดปริมาณซิลิโคนออยล์ที่ใส่ควรอยู่ระหว่าง 150-500 มิลลิกรัมต่อถุงยางอนามัย 1 ชิ้น  และควรมีความหนืดไม่น้อยกว่า 100 เซนติสโตคส์
(centistokes) หากผู้ผลิตเติมสารหล่อลื่นในปริมาณที่ต่ำ ๆ หรือสารหล่อลื่นอาจรั่วซึมออกจากซองบรรจุจะทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าถุงยางอนามัยนั้น
มีสารหล่อลื่นไม่เพียงพอจึงต้องการหาสารหล่อลื่นมาทาเพิ่ม
          สารหล่อลื่นมีหลายชนิดทั้งในรูปน้ำมัน เจลลี่ ครีม โลชั่น ขี้ผึ้ง สารเหล่านี้แบ่งประเภทตามชนิดตัวละลายเป็น 2 ประเภท  ได้แก่
ประเภทละลายในน้ำมัน (oil based lubricant) และประเภทละลายในน้ำ (water-based lubricant) ไม่ควรใช้สารหล่อลื่นที่ละลายในน้ำมัน
กับถุงยางอนามัย เพราะจะทำให้ยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้น  ถ้าจะใช้สารหล่อลื่นกับถุงยางอนามัยควรเลือกใช้แต่สารหล่อลื่นชนิดละลายน้ำ 
ทั้งนี้จากการศึกษาของ Voller B. และคณะได้ศึกษาผลของสารหล่อลื่นกับถุงยางอนามัยพบว่าสารหล่อลื่น เช่น วาสลีนอินเทนซีพ แคร์
(Vaseline intensive care), นีเวียแฮนด์โลชั่น (Nevea hand lotion), จอห์นสัน เบบี้ ออยล์ (Johnson baby oil) ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันแร่
(mineral oil) เมื่อใช้ทาถุงยางอนามัยแล้วทำให้ถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพเร็วขึ้นขณะใช้ประมาณ 90% ภายในเวลา 60 วินาที
สำหรับสารหล่อลื่นที่ละลายน้ำซึ่งรวมถึงสารฆ่าเชื้ออสุจิ (spermicidal gel) มีความปลอดภัยที่จะใช้กับถุงยางอนามัย
                White N. และคณะ รายงานว่าสารหล่อลื่นที่ละลายในน้ำมัน (petroleum หรือ oil-based lubricants) เช่น  เบบี้ ออยล์,
ปิโตรเลียม เจลลี่ หรือน้ำมันพืช เช่น น้ำมันข้าวโพด (corn oil) ไม่ควรใช้กับถุงยางอนามัยเพราะจะทำให้คุณสมบัติเปลี่ยน แต่สารหล่อลื่น
ที่ละลายในน้ำ เช่น Duragel, Diracreme, Senselle ไม่มีผลต่อถุงยางอนามัย
                เนื่องจากคุณสมบัติของวาสลีน (veseline) หรือ petrolatum, petroleum jelly เป็นสารกึ่งแข็ง ไม่ละลายน้ำ ละลายได้ดีในน้ำมัน
(oil-based lubricants) ซึ่งเป็นชนิด petrolatum-based jelly หรือ mineral oil-based เป็นสารผสมที่มีไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด 
มีสูตรโครงสร้างใกล้เคียงกับสูตรโครงสร้างของยางธรรมชาติ จึงสามารถทำลายบอนด์ (bond) ของยางธรรมชาติได้  สารอื่น เช่น เบบี้ ออยล์
หรือโลชั่นบำรุงผิว หรือครีมบำรุงผิว หรือ น้ำมันพืช  ซึ่งมีสารผสมพวก mineral oil หรือ fat หรือ grease ก็ทำลายบอนด์ของยางธรรมชาติได้
ดังนั้นการใช้ถุงยางอนามัยกับสารหล่อลื่นดังกล่าวจึงทให้ถุงยางอนามัยขาดได้ง่าย  ยกเว้นซิลิโคน ออยล์  ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นที่ละลายในน้ำมัน
ระเหยยาก  ไม่มีปฏิกิริยากับสารอื่น ๆ ไม่ทำให้ระคายเคืองจึงไม่ทำลายบอนด์ของยาง  ใช้กับถุงยางอนามัยได้ดี
                ตัวอย่างสารหล่อลื่นที่ละลายในน้ำมัน ซึ่งไม่ควรใช้กับถุงยางอนามัย  เช่น วาสลีนครีม (vaseline Cream), ขี้ผึ้งทาปาก (Wax),
น้ำมันทาผิว (Baby oil), วาสลีน ปิโตรเลียมเจลลี่ (Vaseline petroleum jelly), โลชั่นทาผิว (Skin lotion), วาสลีน อินเทนซีพแคร์โลชั่น
(Vaseline intensive care lotion), ครีมทามือ (Hand cream), เนย (Butter/margarine), น้ำมันพืช (Palm oil/vegetable oil),
น้ำมันข้าวโพด (Corn oil), รวมทั้งพวก oil-based antiseptic, phenols and their derivatives petroleum-based brease, petroleum spirit,

kerosine and other relative organic products
                สรุปแล้วหากต้องการใช้สารหล่อลื่นอื่น ๆ มาทาเพิ่มบนถุงยางอนามัยควรเลือกใช้แต่สารหล่อลื่นที่ละลายน้ำเท่านั้น 
ตัวอย่างสารหล่อลื่นที่ละลายในน้ำ  เช่น K-Y jelly, Q-C jelly, Duragel, Duracream, Generic contraceptive gel, Senselle และ
polyethylene glycol ทั้งนี้ที่กล่องบรรจุถุงยางอนามัยหรือฉลากกำกับจะมีคำเตือนเกี่ยวกับการใช้สารหล่อลื่นเพิ่มเติมอยู่แล้วว่าควรใช้สารใด
และไม่ควรใช้สารใด

 เอกสารอ้างอิง
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2535)  เรื่องถุงยางอนามัยออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2531
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.625. 2534. เรื่องถุงยางอนามัย
3. คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับถุงยางอนามัย, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. พ.ศ.2536, หน้า 14
4. Voeller B., et.al. Mineral oil lubricants cause rapid deterioration of latex condoms. Contraception. 39(1) : 95-102.
5. White N.,et.al. Dangers of lubricants used with condoms, (letter) Nature, 335, (6185) : 19.
6. Merck Index 11th ed., 1989. P.705, 1139, 1247, 1316
7. ISO 4074-1. 1990. Requirements-Condoms in consumer packages.ทำอโรคาอยู่  น้องดำ

ไหนๆ ก็ไหนๆ แอบจัดหน้านิดนึงให้อ่านกันง่ายๆ นะ  หยี
บันทึกการเข้า

<a href="http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf" target="_blank">http://img3.f0nt.com/flash/66d37d0393ee1ab1e2e55182dfabf34e.swf</a>
เทรเดอร์ วิคส์

ดีใจ กรี๊ดดดดด มีอะไรใน crtl+v แล้วคร้าบบ
เข้ามาหลายที ไม่เคยก็อปอะไรมาแปะได้กับเขาเลย (อิอิ)
บันทึกการเข้า

http://wdgd.multiply.com/journal/item/149
วางแผงแล้วจ้า (^0^)/
elaboration


กำลังเล่นเกมปริศนาในเน็ตอยู่ กร๊าก
บันทึกการเข้า
YouTube - [HQ]Wonder Girls & 2PM- Nobody remix


อืม.....ก็อปชื่อไฟล์ไปเปลี่ยนจากที่โหลดมาปล. จู๋ นี้เรียกว่า ปั่นแปะ หรือว่า แปะปั่น ดีอ่ะ
บันทึกการเข้า

เกือบลืมไปเลยว่าเคยแนะนำตัว

 ตุ้ย exteen says:
 ทวิตเตอร์ก็โพสต์ไปแล้ว
นัท says:
    ห๊า
    โพสต์เหี้ยอะไร
ตุ้ย exteen says:
 แค่โพสต์ลิงค์
นัท says:
    มึงจะฆ่ากูเหรอ


อาจจะไม่สุภาพ   กร๊าก
บันทึกการเข้า

เลวยั้นเงา
 กร๊าก กร๊าก กร๊าก
บันทึกการเข้า

รับงานถ่ายภาพ
www.rpash.com
ไม่ฮอทไม่ได้แล้ว  กร๊าก
บันทึกการเข้า

http://upic.me/show.php?id=684257c55fa3a254f8c721f159ea8cd9

ก๊อปรูปให้เพื่อนนี่นา โวย
บันทึกการเข้า

หนุ่มอักษรรักแน่ รักแท้ตลอดกาล~
 อ๊ากกกก หื่นนนนน
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 ... 46
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!