ฟอนต์อัตลักษณ์สถาบันดนตรีกัลยาณิว » ฟอนต์.คอม
หน้า: [1] 2
 
ผู้เขียน กระจู๋: ฟอนต์อัตลักษณ์สถาบันดนตรีกัลยาณิว  (อ่าน 26908 ครั้ง)
0 สาวก และ 1 ขาจร กำลังดูกระจู๋นี้
ฟอนต์นี้เป็นผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ระหว่างวันที่ 15-27 กันยายน 2556 ซึ่งการแสดงผลงานของอาจารย์คณะเราจะมีการเขียนบทคัดย่อขนาดยาวประกอบผลงานสร้างสรรค์ด้วยครับ เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาที่ไป แนวคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานสร้างสรรค์ด้วย จึงขออนุญาตเอาบทคัดย่อขนาดยาวประกอบผลงานสร้างสรรค์มาแปะเลยละกันครับ

1. ชื่อผลงานสร้างสรรค์ (ภาษาไทย)
   การออกแบบตัวอักษรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

2. ชื่อผลงานสร้างสรรค์ (ภาษาอังกฤษ)
   Princess Galyani Vadhana Institute of Music Typeface Design

3. ชื่อผู้สร้างสรรค์ (ภาษาไทย)
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี

4. ชื่อผู้สร้างสรรค์ (ภาษาอังกฤษ)
   Asst. Prof. Arwin Intrungsi

5. ที่มาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน
   การจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (สกว.) เป็นความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะองค์อุปถัมภ์วงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญคือ ให้เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดนตรีคลาสสิกสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและบุคคลทั่วไปในระดับปริญญา รวมทั้งทำหน้าที่เผยแพร่ดนตรีคลาสสิกแก่สาธารณชนในลักษณะของการแสดงดนตรี การฝึกอบรม และกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆ เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้สถาบันฯ ยังทำหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานและกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ความรู้ความสามารถและทักษะด้านดนตรีคลาสสิกของนักดนตรีในประเทศเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากล
   สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันดนตรีแห่งนี้ว่า “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
   แรกเริ่มในระยะการจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ศาสตราจารย์ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าทำการออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำแบบร่างทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และได้ทรงเลือกแบบตราสัญลักษณ์แบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตราสัญลักษณ์นี้มีลักษณะที่เรียกว่า Combination Mark คือประกอบด้วยสัญลักษณ์ภาพ (Symbol) และ สัญลักษณ์ตัวอักษร (Logo Type) ดังภาพประกอบที่ 1


ภาพประกอบที่ 1 ตราสัญลักษณ์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

   สัญลักษณ์ภาพนี้เป็นรูปทรงลายใบเทศสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ภายในประกอบด้วยตัวอักษรย่อ “สกว” ประกอบกับสัญลักษณ์ทางดนตรี คือ กุญแจซอล กุญแจประจำหลัก G ด้านล่างเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษรสีทอง แสดงถึงความรู้สึกสูงค่า ความสร้างสรรค์ ความเจริญรุ่งเรือง ความคลาสสิก
   หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ทำการออกแบบตราสัญลักษณ์ รวมทั้งสิ่งพิมพ์อื่นๆ อาทิ นามบัตร กระดาษจดหมาย ซองจดหมาย และแฟ้มเอกสาร ให้กับทางสถาบันฯ เพื่อใช้ประโยชน์แล้ว ข้าพเจ้ามีแนวคิดว่าจะทำการออกแบบชุดตัวอักษรภาษาไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบันฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ของสถาบันฯ ต่อไป ซึ่งจะทำให้การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรมีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยจะทำการต่อยอดจากแบบตัวอักษรที่ข้าพเจ้าได้ออกแบบไว้ในตราสัญลักษณ์เป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบ โดยมีความมุ่งหวังว่าจะได้ตัวอักษรที่มีเอกลักษณ์ มีความงาม และสะท้อนบุคลิกภาพของสถาบันฯ ได้ดี

6. วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน
   เพื่อออกแบบชุดตัวอักษรภาษาไทยที่มีเอกลักษณ์ มีความงาม และสะท้อนบุคลิกภาพของสถาบันฯ ได้

7. แนวความคิด
   ความงดงามของดนตรีคลาสสิคที่ถ่ายทอดลงในการการออกแบบตัวอักษรไทยร่วมสมัย

8. ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ์


ภาพประกอบที่ 5 ชุดตัวอักษรที่เสร็จสมบูรณ์และแพนแกรม

9. องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างสรรค์
   จากการปฏิบัติงานออกแบบข้าพเจ้าได้พบปัญหาและแนวทางในการออกแบบที่เป็นประเด็นสำคัญคือ การออกแบบตัวอักษรแต่ละตัว จะต้องคำนึงถึงความสวยงามและความเหมาะสมของระยะห่างระหว่างตัวอักษรแต่ละตัว (ช่องไฟ) เช่น การออกแบบหางของตัวอักษร หากออกแบบให้มีความยาว หรือชี้ไปด้านหลังมากเกินไปอาจเกิดปัญหาว่าหางของตัวอักษรจะไปชนกับตัวอักษรอื่นๆ เช่น ช ซ ฐ ศ ส ซึ่งข้าพเจ้าออกแบบให้ม้วนไปด้านหลัง ซึ่งเมื่อทดสอบการใช้งานแล้วพบว่าหางที่ม้วนไปด้านหลังจะไปชนกับตัวสระที่มีความสูง เช่น ไ ใ โ อีกทั้งตัวสระเหล่านี้ก็ต้องมีความสูงพอสมควร และไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาด้านหน้ามากนัก เพื่อไม่ให้ชนกับตัวอักษรตัวหน้าที่มีสระอิ สระอี ไม้เอก ไม้โท ไม้ตรี ไม้จัตวา เช่นคำว่า “ชี้ไป” และจากการศึกษาแบบตัวอักษรมาตรฐานอื่นๆ พบว่าส่วนใหญ่มีการออกแบบหางให้ค่อนข้างสั้น และไม่ชี้หรือยื่นออกไปจากเส้นหลังของตัวอักษรมากนัก ซึ่งจะแก้ปัญหาดังที่กล่าวไว้ได้ดี แต่ถือก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่อาจปิดกั้นแนวทางการออกแบบตัวอักษรที่มีลักษณะพิเศษได้ อย่างไรก็ตามแม้การออกแบบหางของตัวอักษรให้มีลักษณะเช่นนี้จะก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานในเบื้องต้น แต่ก็เป็นลักษณะพิเศษที่สร้างเอกลักษณ์ให้ตัวชุดตัวอักษรชุดนี้ได้ดี อีกทั้งยังมีรูปแบบที่สอดคล้องกับตัวอักษรที่เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันฯ ที่ได้ออกแบบไว้เดิม จึงยังต้องการเก็บลักษณะพิเศษนี้ไว้ โดยมีแนวทางแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มระยะห่างระหว่างตัวอักษรให้มากขึ้น และปรับส่วนที่ม้วนให้เลื่อนมาด้านหน้าเล็กน้อย ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้พอสมควร

ขอขอบคุณ

ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ ผู้ร่วมพัฒนาฟอนต์ PGVIM
www.facebook.com/AksornsananGrafix
www.facebook.com/aksornsanan.poj

ฟอนต์ PGVIM เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ต.ค. 2013, 11:46 น. โดย arwinemon » บันทึกการเข้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ต.ค. 2013, 23:10 น. โดย arwinemon » บันทึกการเข้า
ไหว้ สวยมากครับอาจารย์ โอ๊ววว ฮือๆ~
บันทึกการเข้า

อาชีพปัจจุบันคือเปิดร้านสกรีนเสื้อครับ ช่วยอุดหนุนด้วยเด้อ
ขอบคุณมากครับ  อ๊าง~
บันทึกการเข้า
 กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด ไหว้
บันทึกการเข้า

        AH_LuGDeK, AH_LuGDeK_R
แหล่มเลย :)
บันทึกการเข้า
สวยมากกกกกก ขั้นเทพ
บันทึกการเข้า

เปลี่ยนแนวคิดเพื่อการใช้ Typography ให้ถูกต้องตามหลักสากล
แหม่ เพิ่งเคยทำฟอนต์เป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกนี่แหละครับ  ปลื้ม
บันทึกการเข้า
สวยมากๆครับ  กรี๊ดดดดด
บันทึกการเข้า

นักเขียนการ์ตูนรายปี
โหย แรงบันดาลใจ กรี๊ดดดดด
บันทึกการเข้า

 กรี๊ดดดดด กรี๊ดดดดด สวยมากค่ะ
บันทึกการเข้า

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ต.ค. 2013, 23:11 น. โดย arwinemon » บันทึกการเข้า
แว้ก ขอกว้างๆ เลยครับอาจารย์ ฮือๆ~ หรือเว็บต้นฉบับมันบีบขนาดให้เอ่ย มีแบบ full size ไหมครับ
บันทึกการเข้า

อาชีพปัจจุบันคือเปิดร้านสกรีนเสื้อครับ ช่วยอุดหนุนด้วยเด้อ
font สวยมากๆ ครับ  ไหว้
บันทึกการเข้า

nuugo.blogspot.com
instagram.com/nuugo
เรียนท่าน arwinemon เจ้าของฟอนต์

ผมชื่อ Jatuchai ชื่อยูสเซอร์ในเว็บผมคือ JTC ผมเป็นแอดมินที่เว็บเกี่ยวกับงานปักคือ www.thaiemb.com ที่เป็นชุมชนของผู้ประกอบอาชีพในงานด้านงานปักด้วยจักรคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมทำงานปักไม่สามารถดึงฟอนต์มาใช้ตรง ๆ ได้ จึงต้องมีการออกแบบสร้างฟอนต์ขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพื่อใช้ในโปรแกรมทำลายปัก

เพื่อความถูกต้อง จึงมาขออนุญาตท่าน arwinemon เพื่อใช้ฟอนต์ของท่านคือฟอนต์ PGVIM ใช้เป็นต้นแบบในการทำฟอนต์ลายปัก เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกในบอร์ด www.thaiemb.com เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในการรับงานปักทางด้านตัวหนังสือลงบนพื้นผ้า

หวังว่าท่าน  arwinemon จะพิจารณาอนุญาต ให้นำฟอนต์ท่านไปใช้เป็นต้นแบบในการทำฟอนต์ลายปักไปแจกจ่าย(ฟรี)ให้สมาชิกในเว็บบอร์ดของผมเพื่อใช้ในกิจการงานอาชีพต่อไปครับ แต่ถ้าไม่อนุญาต ผมก็จะยุติทุกอย่างในทันที

ขอบคุณมากครับ

ภาพตัวอย่างต้นแบบเมื่อทำเป็นฟอนต์ลายปัก

ตัวอย่างการขออนุญาตเจ้าของฟอนต์ท่านอื่น ๆ
http://www.f0nt.com/forum/index.php/topic,19612.0.html
http://www.f0nt.com/forum/index.php/topic,21297.0.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ต.ค. 2013, 13:20 น. โดย jatuchai » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2
 
 
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!