หน้าแรก » นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เว็บไซต์ ฟอนต์.คอม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บฯ”) ขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่เว็บปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้งาน การเปิดเผย รวมถึงสิทธิ์ต่างๆ ของคุณ เพื่อให้คุณได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บ เราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ด้วยเหตุนี้เว็บฯ จึงได้จัดให้มีมาตรการในการเก็บรักษาและป้องกันตามมาตรฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งทำให้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล “เจ้าของข้อมูล” หมายถึง ผู้ใช้งานเว็บฯ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บฯ จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้ ในการใช้งานเว็บฯ ให้มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการป้องการการนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว (Privacy Notes)

เว็บฯ จะสามารถทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณลงทะเบียน การกรอกข้อมูลสำหรับแสดงความคิดเห็น ซึ่งเมื่อคุณได้แสดงตวามคิดเห็น คุณจะถูกร้องขอให้ล็อกอินด้วยบัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook Login)

การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

เว็บฯ มีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ ใช้การเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย

การใช้งานและการบันทึกข้อมูล

เว็บฯ มีการเก็บข้อมูลในคุกกี้ (Text ไฟล์เล็กๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจาก Web Server และบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเข้าถึง Web Browser เฉพาะกรณีที่คุณยินยอม เพื่อจดจำข้อมูลบางอย่าง)

ทางเว็บฯ ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถเก็บรายละเอียดการใช้งานสำหรับการเข้าใช้งานในอนาคต และเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์สำหรับนำไปทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เราอาจจะนำบริการของผู้ให้บริการอื่นมาใช้ในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ร่วมด้วย ซึ่งผู้ให้บริการอื่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ยกเว้นเพื่อช่วยในการปรับปรุงการใช้งานเว็บฯ เท่านั้น

สิทธิในการลบข้อมูล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้สำนักงานลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์เท่านั้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้มีผลบังคับสำหรับข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมผ่านทางช่องทางอื่นๆ

การยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการเข้าใช้งานเว็บฯ นั่นหมายความว่า คุณได้ยินยอมข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศที่เว็บไซต์ f0nt.com

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

เว็บฯ ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า เนื้อหาต่างๆ และ ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ฟอนต์.คอม อันได้แก่ ข้อมูล ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ แต่ไม่รวมถึงภาพประกอบ ข้อความ และไฟล์ฟอนต์จากผู้สร้างสรรค์ฟอนต์นั้นๆ ล้วนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วย กฎหมายของเว็บฯ แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บฯ เราจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

ช่องทางการติดต่อ

เฟซบุ๊ก : facebook.com/f0ntf0nt
ทวิตเตอร์ : twitter.com/f0nt
อีเมล : iannnnn@gmail.com