Alsmile Arounvilas

โดย

คีย์เวิร์ด:

ฟอนต์ “ออลสไมล์ อรุณวิลาศ”
ฟอนต์นี้มีลักษณะพอสรุปไว้ในคำว่า เติมเต็มจิตวิญญาณความเป็นศีลปะลงในศาสตร์แห่งอักขระความเป็นไทย
“หยั่งลึกปฐวี วารีไหล ลมไสว เปลวไฟสบัด หัวใจปรมัตถ์และความสว่างชัดแห่งปัญญาญาณ”
เป็นฟอนต์ที่ทำขึ้นมาจากการฝึกเรียนรู้ที่จะบริโภคเทคโนโลยีด้วยปัญญา
ท่านสามารถใช้ในงานพิมพ์ทั่วไปได้ตามความเหมาะสมและเข้ากับลักษณะงาน

ฟอนต์นี้เป็นการฝึกหัดทำ จึงอาจมีการพัฒนาปรับปรุงไปได้อีก หากข้าพเจ้าเห็นว่าจะทำต่อไปได้ ท่านสามารถนำไปใช้ประกอบงานเอกสารหรืองานออกแบบได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายข้าพเจ้าไม่ได้คิดมูลค่าราคาอะไร
ถือเป็นการมอบของขวัญสำหรับทุกท่านที่ปรารถนาจะใช้ แจกกันใช้ฟรี และไม่ได้ยึดถือว่าเป็นสิ่งของสำคัญมากมายอะไรเพราะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต จึงไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการทำความดี เพราะผู้ให้คิดว่ามันมีคุณค่าอยู่แล้วในตัวของมันเอง

แค่คาดว่าท่านคงไม่กลายเป็นผู้มีโลภะมาก นำไปเพื่อการพานิชย์ซื้อขาย เพราะเป็นธรรมทานให้เปล่า ไม่อนุญาตให้นำฟอนต์นี้ไปเผยแพร่บนสื่ออินเตอร์เน็ตอื่นๆ นอกเหนือจากเว็บไซต์ f0nt.com หากต้องการนำไปเผยแพร่ในสื่ออื่นใด จะดีมากถ้าท่านช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบก่อน

หากนี่คือหนึ่งรูปแบบของการทำความดี ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งธรรมาภิสมัย(ตรัสรู้)ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ.ศ.๒๕๕๕
ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับสติปัญญาจากพระกรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่ทรงประกาศอริยสัจธรรม เพื่อความดับสิ้นแห่งทุกข์จากที่มืด(อวิชชา)ชี้ธรรมนำอริยมรรคาด้วยปัญญาสู่สว่าง(นิพพาน)

อนุโมทนาไมตรีจิต:
ท่านเจ้าภาพและสมาชิกภาพของ www.f0nt.com และเจ้าของ NP Template
พระยิ้ม สักขีธัมมิกะ, มกราคม ๒๕๕๕.

เมื่อคลิก "ดาวน์โหลด" โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ด้านล่างนี้
แสดงว่าข้าพเจ้าได้ตกลงปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด!

ฟอนต์ Alsmile Arounvilas
ดาวน์โหลดแล้ว 419,467 ครั้ง

อ่าน สัญญาอนุญาต | วิธีติดตั้งฟอนต์

01 Feb 2012