กุลชาต เซอริฟ (Kulachat Serif Font)

โดย

เป็นฟอนต์ที่ต่อยอดจาก Kulachat Slab ครับ
มีทั้งหมด 9 น้ำหนัก ตัวเอียง 2 แบบ รวมเป็น 27 ไฟล์

————————————————-

ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
websitejipatype.com
Email : jipatype@gmail.com

————————————————-

ร่วมสนับสนุน / ดาวน์โหลด (อนุญาตใช้เฉพราะงานส่วนตัวที่ไม่ก่อเกิดรายได้) :
jipatype.com/kulachat-serif

12 Dec 2019