SP-The Color Project (ฟอนต์สี 10 รูปแบบ 258 สไตล์)

SP-The Color Project : โครงการฟอนต์สี 2023 มีฟอนต์สี 10 รูปแบบ รวม 258 สไตล์

ดังนี้

 1. SP_Multi Color (หลากสี) 26 สไตล์
 2. SP_Sparkle Color (ประกายแก้ว) 25 สไตล์
 3. SP_Paper Color (กระดาษสี) 23 สไตล์
 4. SP_Rangsi Color (ฉัพพรรณรังสี) 24 สไตล์
 5. SP_Watchara Color (เพชร) 26 สไตล์
 6. SP_Screw Color (สกรู) 26 สไตล์
 7. SP_Phrao Color (พราว) 22 สไตล์
 8. SP_Bow Color (โบ) 37 สไตล์
 9. SP_Ribbon Color (ริบบอน) 37 สไตล์
 10. SP_Color Gold+Silver (ทอง+เงิน) 12 สไตล์

SP_Multi Color (หลากสี) 26 สไตล์

 1. SP-Multi Color
 2. SP_Multi Color-BT
 3. SP_Multi Color-BT2
 4. SP_Multi Color-BT3
 5. SP_Multi Color-BT4
 6. SP_Multi Color-PT
 7. SP_Multi Color-PT2
 8. SP_Multi Color-PT3
 9. SP_Multi Color-PT4
 10. SP_Multi Co
 11. SP_Multi Coi
 12. SP_Multi CoDr
 13. SP_Multi CoPc
 14. SP_Multi CoOc
 15. SP_Multi CoFa
 16. SP_Multi CrPc
 17. SP_Multi CrOc
 18. SP_Multi CrHl
 19. SP_Multi CrIl
 20. SP_Multi CrRd
 21. SP_Multi Cr
 22. SP_Multi Wb
 23. SP_Multi Wbi
 24. SP_Multi WbDr
 25. SP_Multi WbPc
 26. SP_Multi WbOc

SP_Sparkle Color (ประกายแก้ว) 25 สไตล์

 1. SP_Sparkle Color-DC
 2. SP_Sparkle Color-DC2
 3. SP_Sparkle Color-DC3
 4. SP_Sparkle Color-LC
 5. SP_Sparkle Color-LC2
 6. SP_Sparkle Color-LC3
 7. SP_Sparkle Color-DCpc
 8. SP_Sparkle Color-DCoc
 9. SP_Sparkle Coi
 10. SP_Sparkle Co
 11. SP_Sparkle CoFa
 12. SP_Sparkle CoRd
 13. SP_Sparkle CoPc
 14. SP_Sparkle CoOc
 15. SP_Sparkle CrPc
 16. SP_Sparkle CrDr
 17. SP_Sparkle CrOc
 18. SP_Sparkle CrHi
 19. SP_Sparkle CrIl
 20. SP_Sparkle Cr
 21. SP_Sparkle Wb
 22. SP_Sparkle Wbi
 23. SP_Sparkle WbPc
 24. SP_Sparkle WbDr
 25. SP_Sparkle WbOc

SP_Paper Color (กระดาษสี) 23 สไตล์

 1. SP_Paper Color-DC
 2. SP_Paper Color-DC2
 3. SP_Paper Color-DCpc
 4. SP_Paper Color-LC
 5. SP_Paper Color-LC2
 6. SP_Paper Color-LC3
 7. SP_Paper Co
 8. SP_Paper CoFa
 9. SP_Paper CoPi
 10. SP_Paper CoPc
 11. SP_Paper CoRd
 12. SP_Paper CrRd
 13. SP_Paper CrPc
 14. SP_Paper CrFa
 15. SP_Paper CrHl
 16. SP_Paper CrIl
 17. SP_Paper Cr
 18. SP_Paper Coi
 19. SP_Paper Wb
 20. SP_Paper Wbi
 21. SP_Paper WbSf
 22. SP_Paper WbPc
 23. SP_Paper WbDr

SP_Rangsi Color (ฉัพพรรณรังสี) 24 สไตล์

 1. SP_Rangsi Color-DC
 2. SP_Rangsi Color-DC2
 3. SP_Rangsi Color-LC
 4. SP_Rangsi Color-LC2
 5. SP_Rangsi Color-LC3
 6. SP_Rangsi Color-DCoc
 7. SP_Rangsi Color-DCpc
 8. SP_Rangsi Coi
 9. SP_Rangsi Co
 10. SP_Rangsi CoTi
 11. SP_Rangsi CoOc
 12. SP_Rangsi CoPc
 13. SP_Rangsi CoRd
 14. SP_Rangsi CrDr
 15. SP_Rangsi CrOc
 16. SP_Rangsi CrPc
 17. SP_Rangsi CrTh
 18. SP_Rangsi CrIl
 19. SP_Rangsi Cr
 20. SP_Rangsi Wb
 21. SP_Rangsi Wbi
 22. SP_Rangsi WbPc
 23. SP_Rangsi WbDr
 24. SP_Rangsi WbOc

SP_Watchara Color (เพชร) 26 สไตล์

 1. SP_Watchara Color-BT
 2. SP_Watchara Color-BT2
 3. SP_Watchara Color-GR
 4. SP_Watchara Color-GR2
 5. SP_Watchara Color-OR
 6. SP_Watchara Color-OR2
 7. SP_Watchara Color-PT
 8. SP_Watchara Color-PT2
 9. SP_Watchara Color-BTpc
 10. SP_Watchara Color-BToc
 11. SP_Watchara Co
 12. SP_Watchara CoRd
 13. SP_Watchara CoPc
 14. SP_Watchara CoOc
 15. SP_Watchara CoTi
 16. SP_Watchara CrPc
 17. SP_Watchara CrOc
 18. SP_Watchara CrDr
 19. SP_Watchara CrHi
 20. SP_Watchara CrIl
 21. SP_Watchara Cr
 22. SP_Watchara Wb
 23. SP_Watchara Wbi
 24. SP_Watchara WbPc
 25. SP_Watchara WbDr
 26. SP_Watchara WbOc

SP_Screw Color (สกรู) 26 สไตล์

 • SP_Screw Color-DC
 • SP_Screw Color-DC2
 • SP_Screw Color-DC3
 • SP_Screw Color-LC
 • SP_Screw Color-LC2
 • SP_Screw Color-LC3
 • SP_Screw Color-LC4
 • SP_Screw Color-DCpc
 • SP_Screw Color-DCrd
 • SP_Screw Co
 • SP_Screw Coi
 • SP_Screw CoTi
 • SP_Screw CoDr
 • SP_Screw CoOc
 • SP_Screw CoPc
 • SP_Screw CrDr
 • SP_Screw CrPc
 • SP_Screw CrOc
 • SP_Screw CrHi
 • SP_Screw CrIl
 • SP_Screw Cr
 • SP_Screw Wb
 • SP_Screw Wbi
 • SP_Screw WbTi
 • SP_Screw WbPc
 • SP_Screw WbDr

SP_Phrao Color (พราว) 22 สไตล์

 1. SP_Phrao Color-DC
 2. SP_Phrao Color-DC2
 3. SP_Phrao Color-LC
 4. SP_Phrao Color-LC2
 5. SP_Phrao Color-DCoc
 6. SP_Phrao Cr
 7. SP_Phrao CrHl
 8. SP_Phrao Co
 9. SP_Phrao Coi
 10. SP_Phrao CoTi
 11. SP_Phrao CoOc
 12. SP_Phrao CoPc
 13. SP_Phrao CoRd
 14. SP_Phrao CrRd
 15. SP_Phrao CrHo
 16. SP_Phrao CrOc
 17. SP_Phrao CrIl
 18. SP_Phrao Wb
 19. SP_Phrao Wbi
 20. SP_Phrao WbPc
 21. SP_Phrao WbDr
 22. SP_Phrao WbOc

SP_Bow Color (โบ) 37 สไตล์

1.SP_Bow Color-DC
2.SP_Bow Color-LC
3.SP_Bow Color-RH
4.SP_Bow Color-SD
5.SP_Bow Color-SD2
6.SP_Bow Color-IS
7.SP_Bow Color-RN
8.SP_Bow Color-PC
9.SP_Bow Color-PC2
10.SP_Bow Color-RD
11.SP_Bow Color-RD2
12.SP_Bow Color-OC
13.SP_Bow Color-Il
14.SP_Bow Color-Il2
15.SP_Bow Color-DCrd
16.SP_Bow Color-DCpc
17.SP_Bow Color-DCol
18.SP_Bow Color-DCIl
19.SP_Bow Color-DCfa
20.SP_Bow Color-DCoc
21.SP_Bow CrPc
22.SP_Bow CrDr
23.SP_Bow CrHi
24.SP_Bow CrOc
25.SP_Bow CrIl
26.SP_Bow CoDr
27.SP_Bow CoPc
28.SP_Bow CoHi
29.SP_Bow CoOc
30.SP_Bow CoIl
31.SP_Bow Cr
32.SP_Bow Co
33.SP_Bow Wb
34.SP_Bow Wbi
35.SP_Bow WbPc
36.SP_Bow WbDr
37.SP_Bow WbOc


SP_Ribbon Color (ริบบอน) 37 สไตล์

 1. SP_Ribbon Color-BD
 2. SP_Ribbon Color-PC
 3. SP_Ribbon Color-PC2
 4. SP_Ribbon Color-DR
 5. SP_Ribbon Color-DR2
 6. SP_Ribbon Color-SF
 7. SP_Ribbon Color-RD
 8. SP_Ribbon Color-RD2
 9. SP_Ribbon Color-SI
 10. SP_Ribbon Color-SD
 11. SP_Ribbon Color-SD2
 12. SP_Ribbon Color-DC
 13. SP_Ribbon Color-LC
 14. SP_Ribbon Color-Il
 15. SP_Ribbon Color-Il2
 16. SP_Ribbon Color-DChr
 17. SP_Ribbon Color-DCpc
 18. SP_Ribbon Color-DCdr
 19. SP_Ribbon Color-DCfa
 20. SP_Ribbon Color-DCoc
 21. SP_Ribbon Color-DCIl
 22. SP_Ribbon CrPc
 23. SP_Ribbon CrOc
 24. SP_Ribbon CrDr
 25. SP_Ribbon CrIl
 26. SP_Ribbon CrFa
 27. SP_Ribbon CoFa
 28. SP_Ribbon CoPc
 29. SP_Ribbon CoDr
 30. SP_Ribbon CoOc
 31. SP_Ribbon CoIl
 32. SP_Ribbon Co
 33. SP_Ribbon Cr
 34. SP_Ribbon Wb
 35. SP_Ribbon Wbi
 36. SP_Ribbon WbDr
 37. SP_Ribbon WbPc
 38. SP_Ribbon WbOc

[พิเศษ] SP_Color Gold+Silver (ทอง+เงิน) 12 สไตล์

 1. SP_Color Gold FA
 2. SP_Color Gold IL
 3. SP_Color Gold PC
 4. SP_Color Gold RD
 5. SP_Color Gold SD
 6. SP_Color Gold
 7. SP_Color Silver FA
 8. SP_Color Silver IL
 9. SP_Color Silver PC
 10. SP_Color Silver RD
 11. SP_Color Silver SD
 12. SP_Color Silver

แม้คนเรา…จะแตกต่างกัน ด้วยภาษาเชื้อชาติฐานะตระกูล ต่างหน้าที่ความคิดเห็น แต่เมื่อมาอยู่ในกรอบศีลธรรม ตั้งอยู่ในกฏระเบียบวินัย กฏหมาย รัฐธรรมนูญอันเดียวกัน ปรองดองสามัคคี  สมานฉันท์กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว  ก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม

เหมือนดวงบุปผา มาลาหลากหลาย  ดอกไม้ต่างสายพันธุ์ ที่แตกต่างกันคนละกลิ่นละสี เมื่อเรานำมาร้อยเรียง จัดแต่ง เป็นระเบียบเข้าด้วยกัน   ก็จะแลดูสวยงาม ต้องตา จับใจ

ตัวอักษรฟอนต์สี ก็เป็นดั่งเช่นที่กล่าวมานั้นมิปาน

ข้อมูลฟอนต์ :

 • TrueType-OpenType Font (.ttf/.otf)
 • โค้ดสี # อ้างอิงตามเลขฐาน 16 เข้ารหัสในรูปแบบ RGB แดง-เขียว-น้ำเงิน ใช้ตัวเลข 0-9 และตัวหนังสือ A-F
 • แสดงผล HTML, CSS, JavaScript, เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับมาตรฐาน Color และ SVG

Supported Systems

 • Adobe Illustrator 2018++ / Adobe Photoshop CC 2018++
 • Microsoft Office 2019++
 • Web Browser
 • iOS / Android / iPadOS

ออกแบบและพัฒนาโดย พอ จะ นะ
ดูเบื้องหลังการออกแบบและพัฒนา : ❉❀✾ Multi_Color_Project 2023

ซุ่มดูงานฟอนต์ ตามจุดพิกัดนี้
บล็อกฟอนต์ : sp-font.blogspot.com
เพจฟอนต์ : facebook.com/Lanna.Thaifont
เฟสบุ๊กส่วนตัว : facebook.com/profile.php?id=1193349580

ขอขอบคุณ f0nt.com มา ณ โอกาสนี้ครับ

ดาวน์โหลดฟรี (คำเตือน : ไฟล์ขนาดใหญ่มากๆ)
drive.google.com/file/d/1AlbW1gnWJpZrugejdQufoIKq01q9VmXr/view

24 Apr 2023