ศรีสุริยวงศ์™ (Sri Sury Wongse™)

ฟ้อนต์ ศรีสุริยวงศ์™ (Sri Sury Wongse™)
3 น้ำหนัก: Regular / Italic / Bold
ออกแบบโดย วิสิทธิ์ โพ

สงวนลิขสิทธิ์โดย นายวิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ © 2016
ติดต่อที่ wpotiwat@hotmail.com
เฟซบุ๊ก: facebook.com/wisit.po

ดาวน์โหลดได้ที่: bsru.ac.th/th/downloads/srisurywongse.html

– – – – – – – – – –

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์

ฟ้อนต์ศรีสุริยวงศ์™ เผยแพร่เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในโอกาศ ครบรอบ 150 ปี แห่งการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ดำนินโครงการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็เจ้าพระยา มีระยะเวลาการเผยแพร่แบบสัญญาอนุญาตไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ ปี มกราคม 2560 – 19 มกราคม 2561 เท่านั้น

แ น ว ค ว า ม คิ ด

ฟ้อนต์ศรีสุริยวงศ์กำหนดแนวคิด คือ “Thai Semi–Serif” และวาง mood & tone เป็น heritage, Thai samart โดยแนวคิดและบุคลิกฟ้อนต์นี้กำหนดจากการพิจารณาบุคลิกลักษณะของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งเป็นผู้ที่ผสานความเป็นตะวันตกเข้ามาในไทยครั้งที่เป็นผู้สำเร็จราชการสมัย รัชกาลที่ 5 ซึ่งนับว่าเป็นบุคคลที่มีแนวคิดหัวก้าวหน้ามากที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้น ดังนั้นลักษณะของฟ้อนต์จึงเป็นลักษณะไทย (ความอ่อนหวาน) ผสมผสานกับรูปแบบอักษรละตินมีฐาน (serif และเส้นที่เป็นราขาคณิต) อย่างไรก็ตามเนื่องจากฟ้อนต์ต้องมีคุณสมบัติที่อ่านง่ายและสามารถใช้สื่อสารข้อมูลที่หลากหลาย ดังนั้นในขั้นตอนการออกแบบจะต้องทำให้โครงสร้างอักษรเรียบง่าย ขณะที่คงความหมายตามแนวคิดที่ต้องการสื่อสาร

เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ใ ช้ ฟ้ อ น ต์ แ บ บ ย่ อ (สำคัญ! ต้องอ่าน)

– ฟ้อนต์ศรีสุริยวงศ์™ (เวอร์ชั่นที่ 1 ที่ท่านกำลังจะดาวน์โหลดนี้) อนุญาตให้บุคคล / องค์กรธุรกิจใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
– ห้ามใช้ฟ้อนต์ศรีสุริยวงศ์™ ในรูปแบบฟ้อนต์อัตลักษณ์ (identity typeface) ผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์กร (หมายถึงใช้ในรูปแบบสื่อสารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์/บริการ/องค์กร ในลักษณะทุกระบบสื่อ ใช้ซ้ำ ใช้ถี่ ใช้แบบมีเจตนายึดเป็นฟ้อนต์ประจำแบรนด์ จนกลายเป็นฟ้อนต์ประจำแบรนด์) ถ้าจะใช้แบบนี้กรุณาติดต่อซื้อจากผู้ออกแบบ นะครับ
– หากเว็บไซต์ใดประสงค์จะเผยแพร่ตัวพิมพ์ชุดดังกล่าวต้อง copy ข้อความเงื่อนไขการใช้ฟ้อนต์ และต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อลิ้งค์ไปยังเว็บไซ้ต์ behance.net/gallery/44240075/Sri-Sury-Wongse-Typeface แห่งเดียวเท่านั้น (ห้ามนำไฟล์ฟ้อนต์ไปเผยแพร่แจกจ่ายด้วยตนเอง)
– เงื่อนไขอื่นๆ โปรดศึกษาในสัญญาอนุญาตฉบับเต็มซึ่งเป็นไฟล์แนบใน pack จากการดาวน์โหลด

.

ข อ บ คุ ณ

สำนัก เซียมไท้ ™ (Siam Type™) ค่ายฟ้อนต์อารมณ์ดี, Sansern Zooddooz Rianthong สำหรับงานเทคนิค และขอบคุณเว็บฟอนต์สำหรับอนุญาตให้เผยแพร่ผลงาน

ท่านสามารถสนับสนุนนักออกแบบได้ 2 วิธี คือ
(1) ซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้อนต์อื่นๆ ของผู้ออกแบบในราคาถูกที่ siamtype.com/font.html
(2) สนับสนุนหนังสือรหัสคดี (ตื่นเต้น เขย่าขวัญ) ที่ผู้ออกแบบฟ้อนต์เป็นผู้ประพันธ์ ที่ kledthai.com/9786164132023.html

06 Jan 2017