ทวิลักษณ์ | Thawilak

ขอแนะนำ Thawilak ฟอนต์ยืดหยุ่นและหลากหลายที่ผสานความสง่างามของ Thawilak Serif เข้ากับความแข็งแกร่งของ Thawilak Slab ได้อย่างลงตัว ด้วยแกนสามแกน ได้แก่ Weight, Slant และ Y Opaque.

Thawilak ช่วยให้นักออกแบบมีความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์งานที่หลากหลาย การผสมผสานของ Thawilak Serif และ Thawilak Slab ผสมผสานระหว่างส่วนโค้งที่สง่างามของ Serif และโครงสร้างที่แข็งแรงของ Slab ทำให้ได้แบบอักษรที่มีทั้งความประณีตและความแข็งแกร่ง ด้วยลักษณะที่แปรผันได้ Thawilak ช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่เลย์เอาสิ่งพิพม์ต์ไปจนถึงสื่อสำหรับสร้างแบรนด์ การออกแบบเว็บไปจนถึงบรรจุภัณฑ์.

Introducing “Thawilak” – a dynamic and versatile variable font that seamlessly merges the elegance of Thawilak Serif with the robustness of Thawilak Slab. With three axes – weight, slant, and y opaque –

Thawilak empowers designers with a wide range of creative possibilities. Thawilak’s seamless integration of Thawilak Serif and Thawilak Slab. The combination of the Serif’s graceful curves and the Slab’s sturdy, results in a font that exudes both refinement and solidity. With its variable nature, Thawilak empowers designers to craft a unique project. From layout documents to branding materials, web design to packaging.


Creator : อานุภาพ ใจชำนาญ (Anupap Jaichumnan)
Websitejipatype.com

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้หรือสั่งซื้อสิทธิ์การใช้งาน
(Download demo version personal Use)
jipatype.com/thawilak

21 Jul 2023